top of page

Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i

Årsta Havsbads Stugägarförening

kallas till årsmöte

Söndagen 5 maj 2024, kl. 13.00, på dansbanan

(vid dåligt väder i föreningsgården)

 

Motioner till årsmötet skall ha inkommit senast 7 april 2024.

 

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.

 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 5. Fastställande av föredragningslista.

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 9. Fastställande av medlemsavgifter.

 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 12. Val av
  a) föreningens ordförande samt kassör väljs växelvis för en tid av två år
  b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  c)  två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  d)  två revisorer jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e)  Två till tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande
  f)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 14. Avslutning

Dokument

Åresredovisning inkl. verksamhetsberättelse

Revisonsberättelse

Framställan utegym

bottom of page